Dotacje ze środków krajowych

Środki krajowe pozyskane w 2017 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2820W Czaplinek-Wincentów wraz z budowa mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie, Gmina Góra Kalwaria – dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 500 039,00 zł. W wyniku realizacji projektu wykonano m.in.: rozbiórkę istniejącego mostu o długości 5.55 m, wybudowanie nowego mostu o długości ok. 11,0 m, połączenie nowego mostu z istniejącą drogą dojazdową oraz chodnika dla pieszych.

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2939W – ul. Gościniec z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska, Gmina Piaseczno – dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 61 000,00 zł.

Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Piaseczyńskiego poprzez przebudowę i rozbudowę hal sportowych w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17 oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie – dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 3 339 900,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa istniejących budynków 2 szkół o hale sportowe z częściami sanitarnymi i dydaktycznymi na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służących lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwiających współzawodnictwo sportowe.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2863W na odcinku od km 0+000 (ul. Bielawska) do km 1+077 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 721 ul. Wojska Polskiego), Gmina Konstancin-Jeziorna – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1 308 724,00 zł. W ramach zadania został przebudowany 996m odcinek drogi w zakresie m.in. : jezdni, ciągu pieszo-rowerowego o długości 996m, chodnika o długości 783m, zjazdów w ilość 11 szt.

Środki krajowe pozyskane w 2016 r.

„Przebudowa i rozbudowa budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12”.

Dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 125 651,16 zł na  zapewnienie niepełnosprawnym uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie rehabilitacji edukacyjnej, psychicznej i społecznej na jak najwyższym poziomie poprzez dostosowanie budynków szkoły do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz deficytów psychofizycznych wychowanków.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2811W – etap III – odcinek od km 4+750 do km 5+729,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 79 w m. Solec), Gmina Góra Kalwaria” – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1 084 860,00. W wyniku realizacji zadania wykonano m.in.: przebudowę jezdni o długości 979m, budowę ciągu pieszo-rowerowego z dwukierunkową ścieżką rowerową o długości 813,50m, budowę ciągu pieszo-rowerowego bez rozdzielania strefy dla pieszych i rowerzystów o długości 142,5m, budowę chodnika o długości 632,5 m, 2 przejścia dla pieszych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi.

„Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki (Gmina Konstancin-Jeziorna), w ciągu drogi powiatowej nr 2801W” – dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 2 569 511,00.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2811W – dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 700 000,00.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2862W (ul. Wojska Polskiego) – dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 387 907,10.

„Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej w Powiecie Piaseczyńskim -przebudowa/remont 3 boisk zlokalizowanych w: Piasecznie, Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie” – dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwocie 196 400,00.

Zadanie polega na przebudowie/remoncie 3 obiektów sportowych – boisk przyszkolnych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Piaseczyński:

1) przebudowie boiska znajdującego się na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie , w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ulicy Chyliczkowskiej 20,

2) przebudowie boiska przyszkolnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14,

3) remoncie zespołu boisk znajdujących się na terenie Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 39.

Powstałe boiska będą miały charakter ogólnodostępny i nieodpłatny na zasadach określonych w Regulaminach obiektów.

Środki krajowe pozyskane w 2015 r.

Projekt „Jesteśmy razem” dla pensjonariuszy DPS w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich
Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 48.000 zł, pozyskana przez Powiat w 2015 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i polega na ofercie różnorodnych zajęć (np. integracja sensoryczna, trening kompetencji społecznych, warsztaty teatralne), które pomogą mieszkańcom DPS w pełniejszej integracji ze środowiskiem zewnętrznym. W projekcie uczestniczy ok. 60 osób.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjno w Zalesiu Górnym
Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środwiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 25.275 zł na dofinansowanie projektu „Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Zalesiu Górnym”. W ramach projektu wzdłuż ścieżki na terenie dawnego ośrodka „Wisła” ustawiono 6 tablic interaktywnych – gier dydaktycznych, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Całkowita wartość projektu wyniosła 31.200 zł.

Budowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Jeziorkę przy ul. Millenium (2838W) w Głoskowie
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 1.475.511 zł pozyskana w 2015 r.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Woli Mrokowskiej, gm. Lesznowola
Dotacja pozyskana w 2015 r. z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na przebudowę liczącego ok. 1 km odcinka jezdni ul. Ogrodowej.

Środki krajowe pozyskane przez powiat w latach 2007 – 2014

Edukacja kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18.540 zł pozyskana przez powiat w 2007 r. w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”.
W ramach przyznanych środków zorganizowane zostały warsztaty artystyczno-terapeutyczne „Nasz mały teatr – Jasełka Bożonarodzeniowe” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Warsztaty miały na celu rozwijanie wrodzonej wrażliwości i utajonych zdolności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 20.600 zł.

Remont w DPS w Górze Kalwarii
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 153.000 zł pozyskana przez powiat w 2007 r.  w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytet I  „Rewaloryzacja zabytków ruchomych i nieruchomych”.
Dotacja została wykorzystana na  remont elewacji i dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w Pawilonie nr 2 (dawny konwent pijarski z 1675 r.) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1. Całkowity koszt remontu to 323.516 zł.

Przebudowa ul. Postępu w Zgorzale
Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 600.000 zł pozyskana przez powiat w 2007 r. w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury”.
Przy udziale dotacji wykonano przebudowę  drogi powiatowej nr 2841W tj. ul. Postępu w Gminie Lesznowola, na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Dawidowskiej i Karczunkowskiej. Przebudowano odcinek drogi o długości 1020 m w zakresie: budowy nowej nawierzchni, krawężników, chodnika z kostki brukowej i wjazdów do posesji. Całkowity koszt inwestycji to 895.000 zł.

Przebudowa ul. Budowlanych w Górze Kalwarii
Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 375.000 zł pozyskana przez powiat w 2007 r w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury” .
Ze środków dotacji wykonano przebudowę ul. Budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ulicą Skierniewicką w Górze Kalwarii (droga nr 2865W) – I etap. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości 450 m: wykonano m.in. nową konstrukcję jezdni, parkingi, chodnik. Całkowity koszt inwestycji to ca. 500.000 zł.

Wymiana pieców co wraz z siecią wewnętrzną w ZSS w Pęcherach Łbiskach
Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.000zł przyznana powiatowi w 2007 r. w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych”. W ramach inwestycji przebudowano instalację gazową oraz dokonano wymiany pieców centralnego ogrzewania na piece o wyższej sprawności w Zespole Szkól Specjalnych w Pęcherach Łbiskach, ul. Bolesława Chrobrego 83. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ok. 500.000 zł.

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych
Dotacja rządowa w wysokości 38.400 zł pozyskana przez Powiat w 2008 r. w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. W ramach przyznanych środków wprowadzono/uzupełniono monitoring wizyjny w następujących szkołach prowadzonych przez Powiat: Zespół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie, Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego w Górze Kalwarii, Zespół Szkół Zawodowych im. Ppor. E Gierczak w Górze Kalwarii.

Przebudowa ul. Warszawskiej w Tarczynie
Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.000.000 zł pozyskana przez powiat w 2008 r. w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury”.
W ramach inwestycji przebudowano ul. Warszawską w Tarczynie (droga nr 2858W) na odcinku o długości 820 m – od ul. Szarych Szeregów do drogi krajowej nr 7. Inwestycja obejmowała m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów i zjazdów do posesji, miejsc postojowych. Całkowita wartość inwestycji to ca. 1.500.000 zł.

Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSS w Pęcherach Łbiskach
Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 19.000 zł przyznana powiatowi w 2008 r. w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych. Wykonano generalny remont 2 łazienek – dostosowując je do potrzeb niepełnosprawnych uczniów ZSS w Pęcherach-Łbiskach. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ca. 38.000 zł.

Przebudowa mostu na rzece Jeziorce, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej 2829W
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 1.447.000 zł pozyskana przez powiat w 2008 r. Środki z rezerwy zostały wykorzystane na całkowitą przebudowę mostu na rzece Jeziorce, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 2829W Jesówka-Piaseczno. Całkowity koszt inwestycji to ca 7.680.000 zł.

Przebudowa ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie
Środki budżetu państwa w wysokości 2.007.719 zł pozyskane w 2009 r. przez powiat ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw „Schetynówki”) na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814W (ul. Chyliczkowska) na odcinku od ul. Warszawskiej w Piasecznie do ul. Sielskiej w Chylicach, z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 79”. W ramach inwestycji m.in.: zmodernizowano prawie 2 kilometry jezdni, wybudowano 800 m chodnika, wykonano kanalizację deszczową, wjazdy do posesji. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ca 4.580.000 zł.

Moje boisko Orlik
Pomoc finansowa z budżetu państwa oraz samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 666.000zł pozyskana w 2009 r. na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) przy Zespole Szkół Zawodowych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 39.

Przebudowa mostu i drogi nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 3.967.485 zł pozyskana przez powiat w  2009 r. na zadanie „Przebudowa drogi nr 2863W w Konstancinie–Jeziornie wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce”. W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano most na rzece Jeziorce oraz skrzyżowanie ul. Mirkowskiej i Bielawskiej – na skrzyżowanie typu rondo. Całkowity koszt inwestycji to 7.935.000 zł.

Budowa drogi powiatowej nr 2815W Wilczynek – Dobiesz
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości  282.515 zł pozyskana przez powiat w 2009 r. na zadanie „Budowa drogi powiatowej nr 2815W Wilczynek – Dobiesz”. W ramach przyznanej dotacji wykonano m.in.: nawierzchnię asfaltową jezdni, krawężniki, wjazdy/zjazdy z posesji, oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt inwestycji: 900.000 zł.

Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Wągrodnie
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 546.119 zł pozyskana przez powiat w 2010 r. na zadanie ”Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Wągrodnie, Gmina Prażmów”. Całkowity koszt inwestycji: 1.092.238 zł.

Przebudowa ul. Pionierów w Zalesiu Górnym
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 141.980 zł pozyskana przez powiat w 2010 r. na zadanie ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2842W tj. ul. Pionierów w Zalesiu Górnym. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in.: przebudowę jezdni, zatok, wjazdów ulic poprzecznych wraz z odwodnieniem. Całkowity koszt inwestycji to 1.140.000 zł.

Przebudowa mostu na rzece Tarczynce wraz z odwodnieniem
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 1.128.400 zł pozyskana przez powiat w 2011 r. na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 2855W wraz z odwodnieniem”. Całkowity koszt inwestycji to 2.306.000 zł. Zadanie zrealizowano w 2011 r.

Przebudowa drogi nr 2825W na odcinku Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej)
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 1.151.540 zł pozyskana przez powiat w 2012 r. na zadanie „Przebudowa drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej)”. Przy udziale środków dotacji wykonano rozbiórkę starego obiektu i zbudowano nowy most wraz z dojazdami. Całkowita wartość inwestycji to 2.303.100 zł. Zadanie zrealizowano w 2012 r.

Przebudowa ul. Rejonowej w Gminie Lesznowola
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 147.000 zł pozyskana przez Powiat w 2012 r. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2846W – ul. Rejonowej w Gminie Lesznowola”. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi, nawierzchnię, ławę i krawężniki, wjazdy w ulice boczne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 2.239.000 zł. Przebudowę zrealizowano w 2012 r.

Przebudowa mostu na rzece Głoskówce
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 1.038.716 zł pozyskana przez Powiat w 2013 r. na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Głoskówce w Głoskowie wraz z dojazdami (ul. Szkolna). Wykonano rozbiórkę starego obiektu i zbudowano nowy most wraz z dojazdem ul. Szkolną. Całkowita wartość inwestycji to 2.077.433 zł. Przebudowę mostu zrealizowano w 2013 r.

Budowa hali sportowej w Górze Kalwarii
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” w wysokości 1.410.000 zł pozyskana przez Powiat w 2013 r. na zadanie „Budowa hali sportowej przy ZSZ w Górze Kalwarii”.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9E. Po wybudowaniu obiektu, uczniowie szkoły zyskają możliwość uprawiania sportu w godnych warunkach. Sala gimnastyczna będzie także udostępniana Gminie Góra Kalwaria z przeznaczeniem na realizację jej zadań z zakresu sportu, rekreacji i kultury. Wymiary hali sportowej w rzucie to: 65,15 m x 31,67 m.                                                                                  
W budynku wydzielone zostały trzy części funkcjonalne:
1) hala sportowa główna – jednokondygnacyjna o wymiarach areny: 48,25 m x 24,35 m. W hali zostaną zamontowane urządzenia umożliwiające jej podział  na 3 części – do prowadzenia różnych form aktywności fizycznej równocześnie. W związku z tym, że hala jest pełnowymiarowym obiektem sportowym możliwe będzie prowadzenie rozgrywek z różnych dyscyplin sportu, np: piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, tenisa, piłki ręcznej.
2)  zaplecze sanitarno-szatniowe z częścią widowiskową – na I piętrze tej części mieszczą się trybuny z siedzeniami na 278 osób+3 os. niepełnosprawne. Znajduje się tu także 5 szatni z węzłami sanitarnymi dla uczniów i drużyn sportowych oraz szatnia z węzłem dla nauczycieli i trenerów.
 3) część wejściowa – dwukondygnacyjna, usytuowana w szczycie budynku hali, gdzie na parterze znajdą się:  klatka schodowa z dźwigarami łączącymi parter z piętrem, szatnie na odzież wierzchnią, sanitariaty ogólne, sklepik, magazyny na sprzęt sportowy, winda i schody – oraz I piętro, na którym zlokalizowane będą: dwie sale ćwiczeń, dwie szatnie z węzłami sanitarnymi oraz wentylatornia i kotłownia. Całkowity koszt budowy to ca 9.400.000 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania to 30.10.2014 r.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Gmina Lesznowola
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości  346.084 zł pozyskana przez Powiat w 2013 r. na zadanie „Przebudowa ul. Wojska Polskiego tj. drogi powiatowej nr 2840W, Gmina Lesznowola”. W ramach zadania wykonano przebudowę 700 metrowego odcinka ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Żwirową w kierunku południowym w zakresie: nawierzchni jezdni, krawężników, zjazdów do ul. bocznych. Inwestycję zrealizowano w 2013 r.

Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Uwielinach
Dotacja Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 948.800 zł pozyskana przez Powiat w 2014 r. na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Uwielinach wraz z dojazdami”.

Przeczytaj także